Ứng dụng

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & NỀN TẢNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Cổng Giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

A. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

  1. Hướng dẫn đăng ký giao dịch, nộp hồ sơ, tra cứu trên cổng thông tin điện tử
  2. Hướng dẫn thiết lập định dạng ngôn ngữ trên máy tính
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ký số doanh nghiệp

B. Nền tảng ứng dụng

  1. Chữ ký số: Chữ ký số sử dụng giao dịch điện tử BHXH có thể dùng chung với CKS kê khai thuế, hải quan, lưu ý cài đặt phần mềm quản lý chữ ký số.
  2. Ứng dụng ký số online VSS-Declaration: Cài đặt vào máy trước khi sử dụng hệ thống GDĐT
Xem thêm:0 Comments