Thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Cấp lại mật khẩu truy cập ứng dụng VSSID

Cấp lại mật khẩu truy cập ứng dụng VSSID

Nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng có phải đóng BHXH không?

Nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng có phải đóng BHXH không?

Đổi CMND sang CCCD có ảnh hưởng đến các chế độ BHXH?

Đổi CMND sang CCCD có ảnh hưởng đến các chế độ BHXH?

Cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

Cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

4 chính sách mới quan trọng về BHXH trong năm 2022

4 chính sách mới quan trọng về BHXH trong năm 2022

PGNHS 613 - Thay đổi nơi khám chữa bệnh Quý II/2022

PGNHS 613 - Thay đổi nơi khám chữa bệnh Quý II/2022

Mức lương tối thiểu vùng qua các thời kỳ (Cập nhật năm 2022)

Mức lương tối thiểu vùng qua các thời kỳ (Cập nhật năm 2022)