Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021 áp dụng chuyển đổi đối với NLĐ có tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ 01/07/2021 cho 6 tháng cuối năm 2021, đối với lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ.


Chi tiết nội dung được nêu tại công văn số 2516/BHXH-QLT ngày 05/07/2021 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021.0 Comments