Tham gia BHYT đối với lao động nghỉ không lương, ngừng việc do ảnh hưởng Covid-19

 Thực hiện viện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ, người sử dụng lao động vẫn có thể hỗ trợ người lao động thông qua việc duy trì tham gia BHYT. Bài viết dưới đây BHXH.org hướng dẫn bạn thực hiện hồ sơ truy thu tham gia BHYT sau khi đã báo giảm nghỉ không lương cho người lao động.


- Mã nghiệp vụ: PGNHS 600

- Phương án: "TT"

- Đính kèm công văn (ký tên, đóng dấu) vào hồ sơ điện tử.

- Đóng tiền BHYT tháng mà công ty mình đề nghị truy thu (Ví dụ: Tham gia BHYT tháng 07 + tháng 08).

- Điều kiện truy thu BHYT: NLĐ không có việc làm, đơn vị báo nghỉ không lương hưởng BHYT

- Nội dung công văn: Lập công văn giải trình ghi rõ lý do báo giảm nghỉ không lương do khó khăn không có việc làm trong mùa dịch Covid. Đơn vị đề nghị được đóng 4.5% BHYT trong thời gian dịch bệnh để đảm bảo quyền lợi BHYT cho NLĐ, đồng thời cam kết báo tăng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ theo đúng quy định khi NLĐ đi làm lại.

- Phương thức thực hiện: Giao dịch điện tử hoặc bưu điện.

Chúc bạn thành công.

0 Comments