Điều chỉnh địa chỉ trên thẻ BHYT

Thực hiện điều chỉnh địa chỉ trên thẻ BHYT

Địa chỉ trên thẻ BHYT là địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người sử dụng thẻ.

Đối với trường hợp địa chỉ trên thẻ BHYT không phải là địa chỉ trên thì Người sử dụng thẻ có thể thực hiện điều chỉnh bằng thủ tục sau:Bước 1: Tải phiếu giao nhận hồ sơ 610 tại đây

Hồ sơ gồm: PGNHS 601 + TK1 (tải file)

Bước 2: Điền thông tin trên PGNHS 610, TK1


Trên TK1 tại phần II điền thông tin như sau:


Bước 3: Gửi bưu điện hồ sơ gồm PGNHS 601 + TK1, trong thời gian 3 ngày làm việc sẽ có kết quả thẻ BHYT đã được thay đổi địa chỉ theo thông tin điều chỉnh.


0 Comments